Zakonita predkupna pravica občine

 1. člen ZUreP-1-NPB4 – območje predkupne pravice
 • Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni s tem zakonom določeno drugače.
 • Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
 1. čl. ZUreP-1-NPB4 – izključitev predkupne pravice
 • 1.     če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
 • 2.     če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena tega zakon

Občina lahko proda nepremičnino s sklenitvijo neposredne pogodbe ali jo odda po predpisih o razpolaganju s premoženjem:

 1. za gradnjo objektov za potrebe javne uprave, pravosodja, obrambe in državnih rezerv;
 2. za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 3. za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa;

Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice

 • Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
 • Priloge
 • Pooblastilo lastnika nepremičnine (v primeru da vlogo oddaja pooblaščenec in ne lastnik zemljišča).
 • Zemljiškoknjižni izpisek.
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča.
 • Potrdilo Ministrstva za kulturo, da ne uveljavlja predkupne pravice – samo kadar gre za uveljavljanje na podlagi ZVKD-1.
 • Potrdilo MOP, ARSO, da ne uveljavlja predkupne pravice – samo kadar gre za uveljavljanje na podlagi ZON.

Vlogo lahko vloži lastnik zemljišča. 

Za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine. Vloga je takse prosta.

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov

Izdelava spletne strani