POSTOPEK PRODAJE KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA

 • Zaradi zagotavljanja gospodarske, ekološke in socialne funkcije lastnine na kmetijskih zemljiščih, gozdovih in kmetijah je zakonodajalec promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi, kmetijami omejil, zato je ta promet mogoče samo v skladu s pravili in pod pogoji, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)
 • ZKZ lastnike omejuje pri izbiri pogodbenega partnerja in v samem postopku prodaje.
 • Lastniki se svobodno odločajo o tem, ali in kdaj ter pod kakšnimi pogoji bodo prodali nepremičnino.
 • Objava ponudbe o prodaji:

prodajalec mora ponudbo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče leži. Nato upravna enota nemudoma objavi ponudbo na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprave.

 • Sprejem ponudbe za nakup:

Zainteresirani kupec mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali neposredno vloži upravni enoti. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote.

Po preteku tega roka upravna enota obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo.

 • Predkupni upravičenci – kmetijsko zemljišče
 1. Solastnik
 2. Kmet mejaš
 3. Zakupnik zemljišča, ki je naprodaj
 4. Drug kmet(1. kmeti, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino in glavno dejavnost, 2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje, 3. kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru prodaje gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe)
 5. Kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdraske dejavnosti
 6. Sklad kmetijskih zemljišč ali gozdov RS
 • Predkupni upravičenci – nakup gozda

Pri nakupu gozda lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1. lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja;
2. drug lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.
Opomba:
Pri nakupu varovalnega gozda ima predkupno pravico država, pri nakupu gozda s posebnim namenom pa država ali lokalna skupnost. Če pri nakupu gozda s posebnim pomenom lokalna skupnost prednostne pravice ne uveljavi, ima prednostno pravico lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja.

Vir: https://e-uprava.gov.si

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z ZKZ, če sklenjeno pogodbo odobri upravna enota.

 • Prodajalec je na nek način svoboden pri izbiri kupca, tudi če si konkurirata na prvem mestu dva ali več solastnikov.
 • ZKZ v 23. člen izrecno ne določa pravilo za reševanje takih primerov. Prodajalec lahko na podlagi četrtega odstavka 23. člena ZKZ prosto izbira, ko si je več sprejemnikov ponudbe enakih v tem, da nihče ne uveljavlja predkupne pravice.
 • Sklenitev prodajne pogodbe in odobritev pravnega posla z odločbo

Kupec mora po sklenitvi prodajne pogodbe podati na pristojno upravno enoto vlogo za odobritev pravnega posla. Na podlagi pravnomočne odločbe, s katero upravna enota odobri posel, je možna overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu.

Posebnost je tudi pri nastanku davčne obveznosti, ki nastane takrat, ko postane odločba o odobritvi pravnega posla pravnomočna (kljub temu, da je bila prodajna pogodba sklenjena že prej).

Lastninska pravica se pridobi z vpisom kmetijskega zemljišča v zemljiško knjigo.

Kontakt       Koristne povezave       Cenik       Splošni pogoji poslovanjaE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514
Spletno reševanje sporov

Izdelava spletne strani