SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih poslovanja in v Pogodbah o poslovnem sodelovanju, sklenjeni na podlagi teh Splošnih pogojev, imajo naslednji pomen:

  • Svetovalno podjetje je gospodarski subjekt LAVIS, pravne storitve in tržno komuniciranje, Nadja Vidic s.p., Ledina 40, 4260 Bled
  • Pravno svetovanje pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti drugo pravno svetovanje, ki se daje v obliki nasveta, izdelave pravnega mnenja, sestave tožbe, sestava pritožbe, odgovora na tožbo, pripravljalnih vlog, dopisov, odgovorov na dopise in drugo strokovno korespondenco z nasprotno stranko, državnimi organi ali gospodarskimi subjekti, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah.
  • Pravnik je fizična oseba, ki ima pridobljeno univerzitetno strokovno izobrazbo pravne smeri. Pogodba o poslovnem sodelovanju je pisni ali ustni dogovor, dogovor preko elektronske korespondence na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s katerim se svetovalno podjetje ali pravnik, ki dela za svetovalno podjetje, zavezuje, da bo naročitelju svetoval s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu z etiko in načeli pravniške stroke, naročitelj pa se zavezuje, da bo svetovalnemu podjetju za opravljeno delo plačal.
  • S cenikom je vsaka stranka seznanjena v postopku sklepanja posla in ji je dostopen kadarkoli na vpogled, v njem pa je določena najmanj 30 minutna postavka dela. Cenik je sestavni del teh splošnih pogojev.
  • Opravljena storitev je odgovor na zastavljeno vprašanje, nasvet, izdelava pravnega mnenja, drugega pravnega dokumenta, sestave tožbe, sestava pritožbe, odgovora na tožbo, pripravljalnih vlog, dopisov, odgovorov na dopise in druga strokovna korespondenco z nasprotno stranko, državnimi organi ali gospodarskimi subjekti, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Za storitve se šteje vsaka storitev, določena s cenikom svetovalnega podjetja.

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja pri storitvah pravnega svetovanja:

1. 1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake Pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki jo z naročiteljem sklene svetovalna družba ali pravnik, ki dela za svetovalno družbo v kakršni koli obliki, kot jo dopušča Obligacijski zakonik.

1. 2. Če Pogodba o poslovnem sodelovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

1. 3. Če naročnik pošlje povpraševanje preko elektronske korespondence, se šteje, da je Pogodba sklenjena in da je naročnik sprejel te splošne pogoje, če mu svetovalna družba oziroma pravnik, ki dela za svetovalno podjetje odgovori na njegovo povpraševanje, naročnik pa potem bodisi še enkrat izjavi, da želi opravljeno storitev, bodisi svojo voljo izjavi s konkludentnimi dejanji, še zlasti, če elektronski korespondenci priloži priponko, katere vsebino želi, da mu jo pregleda svetovalna družba ali pravnik, ki dela za svetovalno družbo.

1.4. V vsakem primeru ima svetovalno podjetje pravico naročniku zaračunati 30 % cene urne postavke, navedene v ceniku, za seznanitev z zadevo, če naročitelj bodisi kasneje ne izjavi še enkrat, da želi opravljeno storitev, bodisi svojo volje ne izjavi s konkludentnimi dejanji in/ali elektronski korespondenci ne priloži priponke, katere vsebino želi, da mu jo pregleda svetovalno podjetje.

1.5. Za pristojno sodišče se v smislu 69. člena Zakona o pravdnem postopku določi stvarno pristojno sodišče v Radovljici.

1.6. Šteje se, da svetovalno podjetje pridobi pravico do plačila za svoje storitve takoj, ko naročitelj prejme opravljeno storitev in mu svetovalno podjetje izda račun. Za svetovanje po e- pošti svetovalno podjetje izda račun pred opravljeno storitvijo, ki jo opravi v roku 3 delovnih dni po plačilu na TRR svetovalnega podjetja.

1.7. Naročitelj lahko zoper izdan račun ugovarja v osmih dneh od prejema računa, pri čemer se šteje, da je naročitelj račun prejel najkasneje naslednji dan, kot je datum izdaje računa. Zoper račun se lahko ugovarja iz razlogov nepopolne in zmotne ugotovitve dejanskega stanja, nikakor pa naročitelj ne more oporekati in ugovarjati računu zaradi količine opravljenega dela.

1.8. Šteje se, da je ugovor zoper račun pravočasen, če ga svetovalno podjetje prejme v prej navedenem roku ali, če je na zadnji dan, ko se rok izteče oddan, priporočeno s povratnico, na Pošti Slovenije.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od dneva njihove izdaje dalje, do takrat, ko jih svetovalno podjetje spremeni, nadomesti z novimi ali pa odpravi, če je to v skladu z veljavnimi predpisi.

Bled, dne 10.3.2016

Kontakt       Koristne povezave       CenikE: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   M: 041 386 514